Vedtægter

Vedtægter for IK Skovbakken Håndboldafdelingen

Navn og formål

§1

Stk. 1 Håndboldafdelingen er stiftet 17. marts 1936, benytter hovedforeningens navn og er underkastet dennes vedtægter. Afdelingen har til formål at udbrede kendskabet til og interessen for håndboldspillet gennem træning og ved afholdelse og deltagelse i håndboldkampe. Spilledragten er gule trøjer og blå shorts.

Stk. 2 Afdelingen er medlem af Danmarks Idræts Forbund (DIF), Dansk Håndbold Forbund (DHF) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI).

Medlemsforhold

§2 Stk. 1 I afdelingen kan, under forbehold af bestyrelsens sanktioner, optages:

a)  Som aktivt medlem enhver person, som opfylder DIF’s amatør- og ordensreglement. Umyndiges optagelse som medlemmer kræver skriftligt samtykke fra forældre/værge og

b)  Som passivt medlem enhver, der har interesse i afdelingen, dog således at personer, der står i gæld til anden klub eller en anden afdeling i IK Skovbakken, ikke kan optages som medlem, før gælden til vedkommende klub eller afdeling i IK Skovbakken er betalt.       

Stk. 2 Udmeldelse af afdelingen kræver for at opnå gyldighed, at den er meddelt skriftligt til afdelingen med mindst 14 dages varsel, og at medlemmet har betalt kontingent frem til den dag, udmeldelsen får virkning. Medlemmet har ret til en skriftlig bekræftelse.

Stk. 3 Medlemmer, der står i kontingentrestance, kan udelukkes fra alle idrætslige aktiviteter i afdelingen. Afgørelser herom træffes af bestyrelsen

Stk. 4  Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt kontingent ikke betales, eller hvis medlemmet ved handling eller omtale skader afdelingens interesser og anseelse. Desuden kan bestyrelsen ekskludere et medlem, hvis særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning om eksklusion kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.

Stk. 5  Inden bestyrelsen træffer sin afgørelse om mulig eksklusion skal medlemmet have haft adgang til at fremføre sine synspunkter.  Medlemmet kan kræve en afgørelse om eksklusion prøvet på den førstkommende ordinære generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en eksklusion behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingens afholdelse, ligesom medlemmet har adgang til over for generalforsamlingen at fremføre sine synspunkter. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen.

b) Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer og skal foregå skriftligt og hemmeligt.

c) Et medlem, der er ekskluderet iht. Generalforsamlingsbeslutning, kan kun genoptages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Hertil kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion, og afgørelsen træffes på samme måde som ved eksklusion

Organisation

§3  Stk. 1 Afdelingenøverste ledelse er bestyrelsen. Bestyrelsen består som minimum af en formand, næstformand og sekretær. Endvidere kan vælges op til 2 menige medlemmer.  Medlemmer under 18 år kan alene vælges til posterne som menige medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsens medlemmer vælges alle på den ordinære generalforsamling.

Stk. 2   Afdelingen ledes desuden af en række faste udvalg, hvoraf de vigtigste er ungdomsudvalget, seniorudvalget og økonomiudvalget.  Bestyrelsen kan udpege udvalgsmedlemmer og skal godkende sammensætningen i udvalgene.

Økonomiudvalget består af kasserer, der ansættes/udpeges af bestyrelsen, samt repræsentant fra ungdoms- og seniorudvalg. Udvalgene referer alle til bestyrelsen.

Stk. 3  Herudover er diverse arbejdsområder fordelt på en række enkeltpersoner og udvalg, der udpeges eller ansættes af bestyrelsen.

Stk. 4  Bestyrelsen kan endvidere efter tilladelse fra hovedforeningen overlade den daglige drift af et eller flere af afdelingens hold til en anden juridisk person f.eks. et aktieselskab, dog således at spilletilladelsen fortsat indehaves af IK Skovbakken Håndbold og, at deltagere på de involverede hold fortsat er medlemmer af afdelingen. Øvrige betingelser for overdragelsen af driften og deraf følgende rettigheder og forpligtelser fastlægges ved skriftlig aftale imellem IK Skovbakken Håndbold og den anden juridiske person.

 

Generalforsamlingen

§4  Stk. 1 Generalforsamlingen er, med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle håndboldafdelingens anliggender.

Stk. 2 Den ordinære generalforsamling, der afholdes i juni måned, indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved opslag på spillestedet  og på klubbens hjemmeside med angivelse af dagsorden og indkomne forslag. Eventuelle forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Endelig dagsorden med angivelse af indkomne forslag skal offentliggøres på hjemmesiden og ved opslag senest 1 uge før generalforsamlingen.

Stk. 3  Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, såfremt den anser det som nødvendigt. Ekstraordinær generalforsamling skal tillige indkaldes hvis mindst 20 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver motiveret begæring herom med oplysning om det emne, som ønskes behandlet.  I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen.

Stk. 4 Stemmeret har alle aktive og passive medlemmer, der er fyldt 16 år, har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen og ikke er i kontingentrestance.

Stk. 5  Stemmeretten kan kun udnyttes ved personligt fremmøde.

Stk. 6  Valgbarhed følger stemmeretten.

Stk. 7.  Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1)      Valg af dirigent

2)      Formanden aflægger beretning for det forløbne år

3)      Kasserer fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse samt redegør for budgettet for det kommende år

4)      Indkomne forslag

5)      Valg til bestyrelsen

1.     Formand (lige årstal)

2.     Næstformand (ulige årstal)

3.     Sekretær               (ulige årstal)

4.     + evt. op til 2 menige medlemmer (hvert år) + evt. 1-2 suppleanter (hvert år)

6)      Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

7)      Eventuelt

Stk. 8  Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

Stk. 9  Generalforsamlingens afstemning foregår ved håndsoprækning, dog skal afstemning foregå skriftligt, og hemmeligt såfremt 5 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen forlanger det. Beslutninger træffes ved simpelt flertal cfr. Dog  §2, stk. 5, b og c og  §8 stk. 2 samt §9, stk.2 og 3

Stk. 10   En lovligt indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Stk. 11  Generalforsamlingens beslutninger optages i referatet af generalforsamlingen.

Bestyrelsen – valg, forretningsorden og tegningsret

§5  Stk. 1 Afdelingens daglige arbejde varetages af en bestyrelse og de udvalg samt enkeltpersoner denne udpeger eller ansætter hertil, dog således at driften af enkelte hold ved aftale kan være overdraget til anden juridisk person.

Stk. 2  Bestyrelsens beslutninger og handlinger forpligter afdelingen iht. disse vedtægter.

Stk. 3   Bestyrelsen har pligt til at arbejde i afdelingens interesse efter disse vedtægter og er kun ansvarlig for sine dispositioner overfor generalforsamlingen og IK Skovbakkens hovedforening.

Stk. 4   Bestyrelsen består af formand, næstformand, sekretær samt op til to menige medlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmer og vælges på den ordinære generalforsamling for en periode af to år, dog vælges de menige medlemmer for et år ad gangen.

Stk. 5   Medlemmerne afgår efter tur. På lige årstal afgår formand.  På ulige årstal afgår næstformand og sekretær.  Menige medlemmer afgår hvert år. Ved et bestyrelsesmedlems afgang i utide, supplerer bestyrelsen sig selv i perioden.

Stk. 6   Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes ca. hver måned og der føres protokol over forhandlinger og beslutninger. Bestyrelsen har det overordnede økonomiske ansvar for afdelingen.

Stk. 7   Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden og næstformanden, er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 8    Ved formandens forfald træder næstformanden i hans sted.

Stk. 9    Afdelingen tegnes af formanden. Ved væsentlige økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formand som næstformand eller sekretær. Dog kræver alle sager, der angår køb, salg og pantsætning af fast ejendom generalforsamlingens og hovedforeningens godkendelse.

Økonomi

§6  Stk. 1 Kontingentets størrelse, forhøjelse eller evt. anden ydelse til afdelingen fastsættes af bestyrelsen. Såfremt forholdene taler derfor, kan bestyrelsen evt. efter ansøgning fra et medlem, fritage medlemmer helt eller delvist for kontingentbetaling.

Stk. 2    Afdelingens regnskabsår er 1. juni – 30. maj. Bestyrelsen skal primo juni afgive driftsregnskab for det foregående regnskabsår og status på 30. maj til revisorerne. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

Stk. 3   På den ordinære generalforsamling vælges for 2 år ad gangen to kritiske revisorer og en revisorsuppleant, jfr. 4 stk. 7, som er på valg i hhv. lige og ulige år. Revisorerne skal hvert år i juni gennemgå afdelingens regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse afdelingens regnskab og beholdning.

 

 

§7                        Almindelige bestemmelser

Stk. 1   Ethvert medlem har til enhver tid pligt til at rette sig efter afdelingens vedtægter, bestyrelsens og generalforsamlingens bestemmelser.

Stk. 2   Medlemmerne skal altid rette sig efter de ordensregler eller andre bestemmelser, der forefindes på de steder hvor medlemmerne udøver deres sport. Forefindes sådanne regler eller bestemmelser ikke har medlemmerne pligt til at optræde høfligt og respektfuldt. Dette gælder også, når medlemmerne repræsenterer afdelingen på rejser eller lignede.

Stk. 3   Afdelingen har på ingen måde erstatningspligt som følge af tabt arbejdsfortjeneste eller tilskadekomst under udøvelse af håndboldspil for klubben. Afdelingen påtager sig heller ikke forpligtelser i forbindelse med evt. tyveri etc. af værdigenstande eller ved beskadigelse af briller eller lign. som måtte finde sted under medlemmernes deltagelse i spil eller træning.

Vedtægtsændringer

§8   Stk. 1 For en vedtægtsændrings gyldighed fordres, at denne har været optaget på en dagsorden for enten en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling som et selvstændigt punkt.

Stk. 2   Vedtægtsændringer kræver en majoritet på mindst 2/3 af de afgivne stemmer på den givne generalforsamling.

§9   Afdelingens nedlæggelse og fusioner

Stk. 1   Beslutning om nedlæggelse af afdelingen eller dele heraf kan kun træffes på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Beslutning om etablering af fusioner kan kun træffes på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 2    For at den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig kræves, at mindst halvdelen af afdelingens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 3    Opnås et flertal som nævnt i stk. 2 på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med 2/3 stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

Stk. 4     Afdelingen kan dog ikke nedlægges, såfremt mindst 12 stemmeberettigede medlemmer ønsker den fortsatte eksistens.

Stk. 5    Nedlægges afdelingen, tilfalder dens ejendom hovedforeningen.